Volg ons nu!

Volg ons nu!

Volg ons nu!

Algemene voorwaarden en huisregels

Die deutsche Version der Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unten.

1. Algemeen
1.1. Zodra je het ingevulde inschrijfformulier hebt verzonden of ingeleverd, word je lid van de clubs van Ron Haans Fitnesscentrum. Het lidmaatschap heeft alleen betrekking op de door jou gekozen lidmaatschapsvorm van Ron Haans Fitnesscentrum en geldt voor de duur zoals vermeld op het inschrijfformulier. Jouw lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Ron Haans Fitnesscentrum worden overgedragen.

2. Voorwaarden
2.1. Ron Haans Fitnesscentrum is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Ron Haans Fitnesscentrum zal jou hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien je een wijziging niet wenst te accepteren, kan je jouw lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Ron Haans Fitnesscentrum te zijn ontvangen.

3. Lidmaatschap
3.1. Je hebt bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan Ron Haans Fitnesscentrum mee te delen dat je afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. De wijze van opzegging staat vermeld in artikel 7 van deze voorwaarden. Indien je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, kan Ron Haans Fitnesscentrum wel voor het aantal dagen dat je gebruik hebt kunnen maken van de faciliteiten van Ron Haans Fitnesscentrum, kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van Ron Haans Fitnesscentrum).

3.2. Ron Haans Fitnesscentrum kan altijd zonder opgave van reden jouw inschrijving weigeren. Bij weigering ben je geen kosten verschuldigd en zullen reeds betaalde bedragen worden teruggestort.

3.4. Ron Haans Fitnesscentrum behoudt zich het recht voor om bij inschrijving om identificatie te vragen. Verder is Ron Haans Fitnesscentrum gerechtigd om op ieder tijdstip identificatie te vragen teneinde na te gaan of jij inderdaad de persoon bent die de tag gebruikt.

3.5 Je bent verplicht een geldig telefoonnummer en e-mailadres op te geven zodat we je in geval wijzigingen of betalingsachterstanden kunnen informeren.

4. 24/7 Tag
4.1. Na inschrijving volgt er een 24/7 intake met betrekking tot de veiligheids- en sportinstructie. Na de intake ontvang je een tag voor de 24/7 toegang tot de fitnesscentra van Ron Haans. Voor deze 24/7 tag + sportintake betaal je eenmalig € 42,00. Deze tag is strikt persoonlijk en is je eigendom. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van een Ron Haans Fitnesscentrum met de tag.

4.2. Ron Haans Fitnesscentrum is bevoegd om bij misbruik van de tag de toegang te ontzeggen. Verlies of diefstal van de tag dient direct aan Ron Haans Fitnesscentrum te worden gemeld. Voor een nieuwe tag wordt € 42,00 in rekening gebracht.

5. Lidmaatschapsgelden
5.1. Je dient het lidmaatschapsgeld via SEPA automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling per periode te voldoen, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan). Ron Haans Fitnesscentrum kan achterstallige betalingen innen via SEPA automatische incasso.

5.2. De overeengekomen kosten voor de tag + sportintake dienen bij inschrijving op de club per PIN te worden voldaan dan wel bij vooruitbetaling via online bankieren. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de overeenkomst nietig verklaard kan worden.

5.3. Indien je niet tijdig betaalt ben je zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop je in verzuim bent, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid aan Ron Haans Fitnesscentrum te worden voldaan. Je kan geen gebruik maken van Ron Haans Fitnesscentrum totdat de achterstand is voldaan. Je tag wordt geblokkeerd.

5.4. Indien Ron Haans Fitnesscentrum over dient te gaan tot incasso, ben je de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 50,00. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar is geworden, kan Ron Haans Fitnesscentrum de wettelijke rente in rekening brengen

5.5. Ron Haans Fitnesscentrum is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven 2 keer per jaar aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW. Ron Haans Fitnesscentrum is verder bevoegd om 1 keer per jaar de lidmaatschapsprijs te indexeren. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de startdatum van het lidmaatschap, dan heb je het recht om je lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

6. Privacy
6.1 Ron Haans Fitnesscentrum verwerkt jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de Privacyverklaring van Ron Haans Fitnesscentrum wordt op een rijtje gezet welke gegevens door Ron Haans Fitnesscentrum worden verwerkt, voor welke doeleinden Ron Haans Fitnesscentrum dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. De laatste versie van de Privacyverklaring vind je op onze website.

7. Beëindiging of ontbinding/opschorting lidmaatschap
7.1. Je kunt het lidmaatschap tot één periode voor de einddatum van het contract schriftelijk opzeggen. Indien je dit niet doet, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één periode.

7.2. De opzegging kan via het contactformulier op de website.

7.3. Je kan de overeenkomst tussentijds kosteloos beëindigen op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander deugdelijk bewijs vereist is en met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand.

7.4. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Ron Haans Fitnesscentrum het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort. Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander deugdelijk bewijs. Opschorting kan nooit met terugwerkende kracht.

7.5. Ron Haans Fitnesscentrum mag de overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling als je niet (tijdig) aan je betalingsverplichtingen hebt voldaan, de machtiging tot SEPA automatische incasso wordt ingetrokken en/of een bedrag wordt gestorneerd of indien je de huisregels niet naleeft, dan wel indien je de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

8. Openingstijden
8.1. Ron Haans Fitnesscentrum is bevoegd om clubs geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. Ron Haans Fitnesscentrum is tevens bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen. Ook is Ron Haans Fitnesscentrum bevoegd een club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Indien de in de overeenkomst vermelde club om welke reden dan ook geen sportfaciliteiten kan verschaffen, ga je ermee akkoord dat je bij een van de andere clubs van Ron Haans Fitnesscentrum kan sporten. Indien een club langer dan 14 dagen is gesloten kun je kosteloos het lidmaatschap opzeggen op de wijze als omschreven in artikel 7.

9. Klachten en Informatieverplichting
9.1. Indien de op het inschrijfformulier of later aan Ron Haans Fitnesscentrum vermelde gegevens wijzigen dien je dit zo snel mogelijk aan Ron Haans Fitnesscentrum door te geven. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Ron Haans Fitnesscentrum kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht.

9.2. In geval van klachten met betrekking tot Ron Haans Fitnesscentrum dien je je in eerste instantie te wenden tot de op de club aanwezige medewerker.

10. Aansprakelijkheid
10.1. Je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en jouw persoonlijke bezittingen. Ron Haans Fitnesscentrum en/of haar medewerkers zijn dan ook niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte of gestolen voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Ron Haans Fitnesscentrum of haar medewerkers. De aansprakelijkheid van Ron Haans Fitnesscentrum is in ieder geval beperkt tot de naar aanleiding van het voorval eventuele maximale uitkering van een door Ron Haans Fitnesscentrum afgesloten verzekering.

11. Huisreglement
11.1. Ron Haans Fitnesscentrum hanteert huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie van elke club. Je verklaart je bekend met deze huisregels en verklaart ze ook na te leven.

12. Slotbepalingen
12.1. Op alle door Ron Haans Fitnesscentrum gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De rechtbank Noord-Nederland is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen.
12.2. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

 

Allgemeine Geschäftsbedienungen

1.1 Das Studio: Fitness Centrum Ron Haans                                                                  

1.2 Das Mitglied: Unterzeichnende

2. Anwendungsbereich.

Alle Mitglieder erhalten bei der Anmeldung ein Exemplar der Allgemeinen Geschäftsbedienungen. Diese Bedienungen finden Sie auch als Aushang in dem Studio, damit Sie diese jederzeit einsehen können.

Vor der Unterzeichnung des Vertrages , sollten Mitglieder die AGB`s sorgfältig gelesen haben und durch Unterzeichnung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie die Regel kennen und akzeptieren.

  1. Durch die Unterzeichnung dieses Vertrages erklären Sie sich mit diesen AGB´s und der aktuell geltenden Version der Regel des Fitness Studio, die von Zeit zur Zeit, nach eigenem Ermessen durch das Fitness Centrum Ron Haans geändert werden können einverstanden.
  2. 2.2 Der Zutritt zu den Anlagen des Fitness Centrum wird Ihnen gewährt, wenn Sie eigenen persönlichen Zugangsschlüssel anwenden und den Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

3.Mitgliedschaft.

3.1 Die Mitgliedschaft ist Personenbezogen und nicht übertragbar oder verhandelbar.

  1. Die Mitgliedschaft gibt den Mitgliedern das Recht an sieben Tagen in der Woche, 24 Stunden am Tag alle Sportanlagen zu nutzen.
  2. Die Mitgliedschaft ist für eine 4-wöchige Abrechnungsperiode gültig, diese Frist beginnt mit dem ersten Tag der Abrechnungsperiode.
  1. Die 4-wöchige Zahlungen erfolgen durch Lastschriftverfahren. Bei einer Anmeldung zwischen den Zahlungsperioden , werden die Kosten bis zum folgende Abbuchung berechnet und direkt fällig.

4.Die Dauer.

  1. Wenn Sie Mitglied in diesem Fitness Studio werden, erklären Sie sich einverstanden mit der 4-wöchigen Vertragslaufzeit und 4-wöchiger  Bezahlungsperiode. Diese verändern sich stillschweigend um nächste 4-wöchige Periode, außer Sie beenden schriftlich die Mitgliedschaft.  

5. Die Mitgliedsbeiträge.

5.1 Das Fitness Centrum Ron Haans wird die Höhe der Mitgliedsbeiträge in regelmäßigen Abständen überprüfen. Das Studio behält sich das Recht vor, die Höhe der Gebühren ab dem 1. Januar eines jedes Jahres zu ändern. Diese Indexierung gilt für alle Mitgliedschaften.

 6. Verzug und Zahlungsverzug

  1. Wenn Sie eine Zahlung nicht erfüllen, wie verträglich vereinbart, hat das Studio das Recht, das verbleibende Saldo in Anspruch zu nehmen und Sie stimmen zu die zulässige Zinsen und alle Kosten für die Inanspruchnahme zu zahlen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Inkassobürokosten, Gerichtskosten, Anwaltsgebühren. All dies gilt für Zahlungen, die mehr als 10 Tage in Verzug sind. Wenn eine 4-wöchige Zahlung mehr als 10 Tagen nach dem vereinbarten Zeitpunkt eingeht, zahlen Sie die zusätzliche Kosten für die verspätete Zahlung.
  2. Beim Zahlungsverzug oder Nicht Nachkommen hat das Studio das Recht diese Mitgliedschaft zu kündigen. Die Entscheidung zur Kündigung kann Ihnen durch Zusenden einer schriftlichen Nachricht mitgeteilt werden oder durch Aussetzung der Mitgliedschaft wie auch Deaktivierung des Zugangsschlüssel bis alle Offenstände beglichen werden.
  3. 6.3Wir können eine angemessene Entschädigung für eines der folgenden Ereignisse anfordern: Ersatz von Verlorenen Schlüssel oder Zugriff auf wichtige Sicherheitskarten um die Übertragung von Mitgliedschaften sowie eventuelle andere Vorkommnisse, die wir als fair und angemessen erachten.

7.Kündigung

7.1  Die Kündigung erfolgt in der Schriftform/E-Mail/ nach dem Ablauf der kommenden , 4-wöchigen Bezahlungsperiode. Stornieren des Inkasso-Auftrages der Bezahlung reicht nicht aus und ist keine Form der Kündigung.

  1. Wenn Sie aufgrund einer schwereren Krankheit oder Verletzung nicht mehr in der Lage sind das Studio zu besuchen-behalten wir das Recht auf eine ärztliche Bescheinigung/Attest.

8.Zugangsschlüssel / Zugangskontrolle.

  1. Nach der Abschluss einer Mitgliedschaft, Sicherheitsrundgang wird Ihnen gegen Aufpreis von 42,00€ einen Zugangsschlüssel ausgehändigt. Dies ist nicht auf andere Personen übertragbar. Der Zugangsschlüssel ermöglichst Ihnen Zugang zum Studio außerhalb den regulären Öffnungszeiten und dient als Check in- und Check out Nachweis. Sollte der Schlüssel durch Dritten benutzt werden, dann ist dies ein schwerwiegender Verstoß gegen den Allgemeinen Geschäftsbedienungen und gibt dem Fitness Centrum Ron Haans das Recht die Mitgliedschaft mit Ihnen mit sofortige Wirkung, ohne vorherige Ankündigung aufzulösen.
  2. In Falle eines Diebstahls oder beim Verlust des Zugangsschlüssel ist dies dem Studio sofort mitzuteilen, um dies zu deaktivieren lassen. Das Studio behält sich das Recht vor, einen Ersatzschlüssel gegen Gebühr von 42,00€  zu  aktivieren und aushändigen.
  3. Mitglieder, die eigenen Zugangsschlüssel während den unbemannten Zeiten vergessen haben, haben keinen Zutritt zu den Räumlichkeiten und dürfen auch nicht mit einem anderen Kunden sich den Zutritt verschaffen.
  4. Beim Zahlungsverzug wird den persönlichen Zugangsschlüssel deaktiviert bis alle Offenstände ausgeglichen werden.

9.Sicherheitsvorschriften

Das Studio wird 24 Stunden täglich überwacht und somit auch die Nutzung von Zugangsschlüssel archiviert.  Außerhalb den unbemannten Zeiten ist das Mitbringen von Gästen nicht gestattet. Wenn diese Vorschrift verletzt wird, kann Ihnen eine Gastgebühr in Rechnung gestellt oder Ihre Mitgliedschaft ausgesetzt oder auch beendet werden.

  1. Das Mitbringen von Gästen ist während den regulären Öffnungszeiten nach Vereinbarung gestattet. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Geräte, die Sie und Ihre Gäste benutzen, nach dem Gebrauch zu reinigen und die gewichte an ihren Platz zurück zu bringen.
  2. Sie verpflichten sich hiermit die Sicherheitshinweise der Geräte zu beachten. Wenn Sie unsicher sind, wie die jeweilige Geräte verwendet werden sollten, können Sie Anweisungen des Trainers bekommen.
  3. Sie sind dafür verantwortlich, dass Sie die Bedienung der Alarmmelder verstehen und erklären sich damit einverstanden diese nur in Falle eines Notfalls zu benutzen.
  4. Beleidigende Aussagen, bedrohlich oder gewalttätiges Verhalten, Missbrauch von Ausrüstung, Gebrauch von Alkohol oder illegalen Drogen oder Rauchen im Studio kann zur Aussetzung oder Beendigung der Mitgliedschaft führen.
  5. Das Aufnehmen von Fotos ist in allen Bereichen des Studios verboten.
  6. Das Mitglied ist verpflichtet die Sicherheitshinweise bei der Abschluss der Mitgliedschaft zu lesen, akzeptieren, unterzeichnen und sich an allen diesen Hinweisen halten. Sie sind sich der Tatsache bewusst, dass die Verwendung von unvertrauten Geräten während den unbemannten Zeiten untersagt ist.

10.Gäste.

  1. Während den regulären Öffnungszeiten ist das Mitbringen von Gästen zum Kennenlernen des Studio gestattet.
  2. Das Personal wird sich mit dem Gast vertraut machen und die persönliche Daten aufnehmen.

11.Das Verhalten.

  1. Die Mitglieder und deren Gäste sollen die Geräte und Einrichtungen gemäß den Regeln verwenden. Die Ausrüstung sowie Geräte dürfen nicht missbraucht werden. Die Benutzung erfolgt in Übereinstimmung mit den entsprechenden Anweisungen. Schäden am Eigentum des Studios werden den Mitgliedern oder Gästen in Rechnung gestellt.
  2. Beleidigende Aussagen, bedrohlich oder gewalttätiges Verhalten, Missbrauch von Ausrüstung, Gebrauch von Alkohol oder illegalen Drogen oder Rauchen im Studio kann zur Aussetzung oder Beendigung der Mitgliedschaft führen.
  3. Aus hygienischen Gründen sind alle Mitglieder und deren Gäste sind verpflichtet ein Handtuch mitzubringen und damit die Fläche des Geräts  auszukleiden.

12.Übertragung.

  1. Während Ihrer Mitgliedschaft haben Sie die Möglichkeit in anderen unser Studios zu trainieren. Voraussetzung dafür ist, den Zugangsschlüssel während den regulären Öffnungszeiten des anderen Studio zu lassen aktivieren.

13.Verkauf des Studios.

In Falle des Verkaufs des Studios an eine andere Person oder Betreiber, können wir Ihre Mitgliedschaft an den neuen Besitzer weitergeben. In einem solchen Fall werden Sie in dem Studio bleiben und an den neuen Besitzer die Mitgliedsbeiträge zahlen, sofern die Regeln des neuen Studios keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf Ihre Nutzung des Studios haben.

14.Video und Audio Überwachung.

Um die Sicherheit in Fitness Centrum Ron Haans zu gewährleisten, nutzt das Studio Audio und Video-Überwachungsanlagen um das Studio 24 Stunden am Tag zu überwachen. Mit der Unterzeichnung der Mitgliedschaft erklärt sich das Mitglied damit einverstanden, das Er/Sie unter Audio und Video Aufzeichnung steht ab dem Zeitpunkt, in dem Sie die Räumlichkeiten des Studio betreten. Die Aufzeichnungen finden nicht in Umkleide - Duschräumen sowie Toiletten und Sauna statt.