Volg ons nu!

Volg ons nu!

Algemene voorwaarden en huisregels

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding Sport & Gezondheidscentrum Ron Haans (SGC Ron Haans)
Aanmelding als SGC Ron Haans lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en in te leveren aan de balie van het
sportcentrum. Na ontvangst van het inschrijfformulier vangt het lidmaatschap aan op de datum die op het inschrijfformulier door het lid is
ingevuld, indien het lid geen datum heeft ingevuld vangt het lidmaatschap aan op de dag dat het inschrijfformulier door SGC Ron Haans
is ontvangen. Bij inschrijving is inschrijfgeld ad € 25,- en sleutelgeld (tag) ad € 35,- verschuldigd.

Artikel 2: Toegang en persoonsgegevens
Als het lid zich heeft ingeschreven worden de persoonsgegevens geregistreerd in onze administratie. Door aanmelding bij SGC Ron
Haans machtigt de deelnemer SGC Ron Haans om de contributie d.m.v. automatische incasso maandelijks te incasseren. Na ontvangst
van de betaling heeft het lid recht op toegang tot SGC Ron Haans. De toegang zal doormiddel van een pasjes scan bij de entree worden
gecontroleerd. De gegevens van deze scan zijn strikt vertrouwelijk en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden, dan voor het
toekennen van de toegang tot SGC Ron Haans. Persoonlijke gegevens worden nimmer aan derden verstrekt. Bij verlies, diefstal of ander
zins in het ongerede raken van de door SGC Ron Haans aan het lid verstrekte pas, kan een vervangende pas tegen betaling van € 5,-
worden verkregen. De pas/tag blijft eigendom van SGC Ron Haans, is strikt persoonlijk en dient tevens als toegangsbewijs.
Bij verlies 24/7 sleutel, tijdens bemande uren melden en kosten € 35,-.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betaling
Het lidmaatschap wordt officieel aangegaan vanaf de datum van inschrijving voor een onbepaalde tijd, met inachtneming van een opzeg-
termijn van tenminste een volledig incasso periode van een maand mits je een 3, 6 of 12 maanden abonnement hebt (deze zul je eerst
uit moeten dienen) en gaat in na ontvangst van je uitschrijfformulier. Het uitschrijfformulier dien je ook persoonlijk af te geven aan de balie
van SGC Ron Haans en je ontvangt dan een bevestiging van opzegging met daarop de datum dat je abonnement eindigt. Wanneer de
deelnemer start in een actiemaand gaat de ingangsdatum pas in op de 1e van de daarop volgende betalende maand. De hoogte van de
contributie is vermeld op de overeenkomst. Betaling van het lidmaatschap geschiedt maandelijks via automatische incasso. Restitutie van
reeds betaalde contributie wegens tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is niet mogelijk. Het incasso geschiedt op de 1e dag
van de maand. Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie. Wanneer de contributie niet of niet tijdig
aan SGC Ron Haans is voldaan zijn wij genoodzaakt € 5,- administratiekosten per stornering in rekening te brengen. In geval van niet
(tijdige) betaling is het lid automatisch in gebreke, zonder dat enige aanmaning dan wel ingebrekestelling noodzakelijk is. Bij een 3, 6 of
12 maanden abonnement is het volledig resterende bedrag als totale vordering ineens opeisbaar. De daarna ontstane buitengerechtelijke
incassokosten komen voor rekening van het lid en bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum de bedragen opgenomen
in het Rapport Voorwerk II, te vermeerderen met de werkelijk gemaakte kosten en rente. Toegang tot SGC Ron Haans is bij niet
(tijdige) betaling niet mogelijk.

Artikel 4: Wijziging van tarieven, doorbetaling lidmaatschap, acties en alg. voorwaarden
SGC Ron Haans houdt zich het recht voor prijzen, openingstijden en de alg. voorwaarden te wijzigen. Aan acties en/of speciale aanbiedingen
kunnen voor of achteraf nimmer rechten worden ontleend. Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op restitutie
van de contributie of andere bedragen. Afwezigheid van de deelnemer door welke oorzaak dan ook, ontheft de deelnemer niet van de
verplichting tot betaling van het verschuldigde lidmaatschap geld en schept de deelnemer niet het recht op enige vermindering daarvan.

Artikel 5: Omzetting/opzegging
Omzetting is alleen mogelijk op het moment dat de duur van het aangegane abonnement afloopt tenzij het een upgrade van het abonnement betreft. Bij een upgrade en/of omzetting van een abonnement gaat de startdatum opnieuw in bij het begin van de eerstvolgende
kalendermaand. Beëindiging van het lidmaatschap door de deelnemer; dient persoonlijk te geschieden middels een uitschrijfformulier in te vullen bij het desbetreffende filiaal waar je bent ingeschreven. Je opzegtermijn is tenminste een volledig incasso periode van een maand
mits je een 3, 6 of 12 maanden abonnement hebt (deze zul je eerst uit moeten dienen) en gaat in na ontvangst van je uitschrijfformulier.
Bij nog openstaande tegoeden aan SGC Ron Haans zullen deze eerst moeten worden voldaan voordat je, je kunt uitschrijven. Opzeggingvia telefonische/mondeling of per fax/e-mail worden niet in behandeling genomen. Het tussentijds opschorten van het lidmaatschap en/of betaling is niet mogelijk. SGC Ron Haans behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijk schending van de huisregels of gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de medewerkers of manager een lidmaatschap te beëindigen. De contributievoor, het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschap jaar, is per datum beëindiging verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid
Het gebruik maken van de faciliteiten van SGC Ron Haans is geheel voor eigen risico van het lid. SGC Ron Haans aanvaardt, geen enkele
aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. Daarnaast aanvaardt SGC Ron Haans geen enkele
aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. Wel biedt SGC Ron Haans gratis lockers aan om schade,
verlies of diefstal van eigendommen zoveel mogelijk te beperken. SGC Ron Haans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en
of diefstal van je voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van parkeren op het terrein van SGC Ron Haans. Het lid is aansprakelijk voor
schade toegebracht aan eigendommen van SGC Ron Haans, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van lid is te wijten.

Artikel 7: Huisregels
Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van SGC Ron Haans en hiernaar te handelen. Door inschrijving verklaart het
lid de algemene voorwaarden te kennen en te accepteren. SGC Ron Haans is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te
wijzigen. Gewijzigde huisregels en/of algemene voorwaarden gelden per direct voor iedereen die een lidmaatschap bij SGC Ron Haans
heeft lopen. De algemene voorwaarden en huisregels van SGC Ron Haans staan op de website en zijn tevens te allen tijde bij de balie
van SGC Ron Haans op te vragen.

Artikel 8 : Leden die lid worden bij één van de 24/7 fitnessclubs van SGC Ron Haans dienen een apart intaketraject in te gaan
over de veiligheidsvoorschriften, gedrag, pandkennis, apparatuur en faciliteiten reglement, toegangscontrole en toekenning persoonlijk toegangssleutel. Dit kan alleen tijdens bemande uren in één van de 24/7 van SGC Ron Haans. Iedere lid van een 24/7 club moet minimaal 18 jaar oud zijn.

Huisregels

 • In en om het pand gelden regels, u vindt deze op diverse plaatsen in het pand. Met het betreden van dit pand verklaart u zich akkoord met onze regels.
 • De directie behoudt zich het recht van toegang en het recht van beëindiging v.e lidmaatschap voor, zonder opgaaf van reden.
 • Een ieder die lid wordt bij Sport & Gezondheidscentrum Ron Haans onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement en dient zich bij binnenkomst altijd te melden bij de receptie waar de lidmaatschapspas op geldigheid wordt gecontroleerd.
 • Zonder geldige lidmaatschapspas geen deelname aan iedere training, zowel individueel als in groepsverband.
 • Het lidmaatschapspas is strikt persoonlijk.
 • Dit lidmaatschap is voor minimaal 3 maanden en heeft 1 kalendermaand opzegtermijn.
 • Uw lidmaatschap kunt u alleen schriftelijk beëindigen door vóór de eerste van de daaropvolgende kalendermaand uw opzegging per brief te hebben afgegeven aan de receptie, u ontvangt dan van ons een bevestiging van uw opzegging.
 • Zonder opzegbevestiging is uw opzegging niet rechtsgeldig.
 • Indien de contributie niet via de automatische incasso kan worden afgeschreven en daarmee de contributie niet is voldaan komen alle eventuele kosten , waaronder incasso, deurwaarder, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk voor rekening van cliënt.
 • De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 20% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €80,00 waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangeleverd. Deze kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van onze advocaat of deurwaarder is gesteld, ongeacht of de cliënt daarvan op de hoogte is.
 • Voor iedere stornering op uw automatische incasso berekenen wij €5,00 administratiekosten.
 • In de sportruimtes is het dragen van schone sportkleding, niet afgevende schone sportschoenen en het gebruik van een schone handdoek verplicht.
 • Sport & Gezondheidscentrum Ron Haans is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van cliënten. Het sporten geschied op eigen risico.
 • In alle vakantieperioden kan er een aangepaste rooster gelden.
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 • Roken is ten strengste verboden.
 • Het is niet toegestaan om meegebrachte consumpties binnen het sportcentrum te nuttigen.
 • Zonder schriftelijke toestemming van de directie is maken van foto’s of films in en om het pand en/of enige vorm van publicatie omtrent het sportcentrum ten strengste verboden.
 • Ieder lid is verplicht onrechtmatigheden te melden aan de receptie.
 • Het lidmaatschap is niet overdraagbaar of inwisselbaar.
 • Alle consumpties dienen direct te worden afgerekend.
 • In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet beslist de directie.